ÍTÉLET

A mai napon, az Úr 1463. éve január havának 3. napján Párizs város legfelsőbb és legtekintélyesebb parlamentjének bírósága ezen határozatot hozta François de Montcorbier, más néven François des Loges, avagy, ahogy magát nevelőapja után nevezteti, François de Villon ügyében. Fent nevezett személy – aki bár a Sorbonne-on magiszteri oklevelet nyert s Párizs-szerte mint költő ismeretes – életének eddigi 32 éve alatt több ízben szembekerült a törvénnyel kicsapongásai, zsiványokkal s más gazemberekkel való cimborálása, Philip Chermoie meggyilkolása és a navarrai kollégium kifosztása kapcsán. Legutóbb 1462 novemberében állt a legfelsőbb és legtekintélyesebb bíróság előtt a Szt. Jakab utcai verekedés ügyében, mikor is kötélre és megfojtatásra ítéltetett.
A vádlott azonban kegyelmi kérvényt nyújtott be, melyre válaszképpen a nagytiszteletű bírák alapos mérlegelés és megfontolás után a következő ítéletet hozták.
Párizs város legfelsőbb és legtekintélyesebb parlamentjének bírósága François de Villon kegyelmi kérvényét elfogadja.
Azonban, tekintettel a nevezett rossz életére, bűnös múltjára és megjavulásának igen csekély reményére, a bíróság ezennel 10 évre száműzi Párizs városából. Az ítélet a kihirdetés utáni 3. napon lép életbe, alkalmat adván ezáltal az elítéltnek, hogy övéitől elbúcsúzzon, az útra felkészülhessen, és amennyiben – mint reméljük – szándékában áll, mindazokat, kik őáltala sérelmet szenvedtek, megengesztelhesse.
Ezen ítélet ellen fellebbezésnek helye nincs.